สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ โดยมิได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถนั้นยากที่จะสรรหาถ้อยคำใดๆ
มาพรรณนาได้อย่างหมดสิ้น

ร่วมชมและเผยแพร่ให้คนไทยและคนทั่วโลก
ได้ชื่นชมในพระบารมี